Reklamační řád

1) Délka záruky
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, t.j. dnem uvedeným na daňovém dokladu.

Zákonná záruční doba je 24 měsíců. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto Reklamačnímu řádu.

2) Záruční podmínky
Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převozu ke kupujícímu. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude zamítnuta.

Při použití zásilkové služby se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními Občanského resp. Obchodního zákoníku.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na vlastní náklady na adresu provozovny prodávajícího – Miroslav Pecháč – PaMa, Famfulíkova 1135/10, 182 00 Praha 8. Balík musí být označen viditelně „REKLAMACE“ a musí obsahovat reklamované zboží, kopii daňového dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje na kupujícího. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

3) Záruka se nevztahuje na:

  • a) mechanicky poškozené zboží
  • b) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (stříhání, lepení, sváření)
  • c) zboží, které bylo poškozeno přírodními živly
  • d) závady vzniklé špatnou aplikací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením

4) Výměna a vrácení zboží
Výměnu nebo vrácení zboží lze provést do 7 dnů od zakoupení zboží (rozhoduje datum uvedené na daňovém dokladu). Vrácené zboží musí být nepoškozené, zabalené v neporušeném originálním obalu, s originálem daňového dokladu.

Výměna nebo vrácení se nevztahuje na zboží vyrobené na zakázku (specifické rozměry).

5) Způsob vyřízení reklamace
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Prodávající je dále oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými užitnými vlastnostmi. Pokud není výměna možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží.

V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z výše uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis a vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží.

Reklamaci zboží prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je vypracován v souladu s Občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č.320/2002 Sb., dále zák. č.634/1992 a příslušné novely č.439/2003 Sb.